Privacybeleid

De Privacy op www.SmartGames.eu (hierna “Website”) wordt beheerd door SMART n.v., met maatschappelijke zetel te Neerveld 14, B-2550 Kontich, Belgium (hierna “SMART” of “Wij”). Indien je vragen en/of opmerkingen hebt over de Website, inclusief vragen over dit Privacybeleid, aarzel niet om contact met ons op te nemen op dit adres of per e-mail via privacy@smart.be.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, raden we je aan om over onze Website en dit Privacybeleid te spreken met je ouders.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@smart.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Alle diensten toegankelijk via de Website worden hierna samen aangeduid als de “Dienst” en de “Diensten”.

1. Respect voor ieders privacy, ook die van kinderen

SMART verbindt zich ertoe om de Belgische en Europese privacy wetgeving te respecteren. Deze is toegankelijk via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. SMART besteedt bijzondere aandacht aan jouw privacy, de privacy van kinderen. Het hier beschreven beleid is dus van toepassing op die kinderen.

2. Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

SMART is de “verantwoordelijke voor de verwerking” zoals bedoeld in de Belgische Privacywet van 8 december 1992. Jouw persoonsgegevens worden verzameld op basis van vragenlijsten die je moet invullen (waaronder maar niet uitsluitend de vragenlijst voor afsluiting van het lidmaatschap). Het is belangrijk dat je weet dat je niet verplicht bent om ons persoonsgegevens mee te delen.

Indien je onze klantendienst wil contacteren, zal je ons minstens volgende persoonsgegevens moeten bezorgen:

 • Naam,
 • E-mailadres,
 • Land,
 • Bericht.

3. Noodzakelijke en niet noodzakelijke gegevens

Op bepaalde ogenblikken kunnen we je vragen om digitale formulieren / vragenlijsten in te vullen waarvan bepaalde velden moeten worden ingevuld om de Dienst te kunnen gebruiken. Dit wordt duidelijk aangegeven met een rode asterisk (*). De andere velden (zonder rode asterisk) moeten niet noodzakelijk worden ingevuld om de Dienst te kunnen gebruiken. Het doel van de optionele velden is om SMART het toe te laten je sneller te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van de Website.

4. Cookies, Log Files en Dataopslag

Terwijl je gebruik maakt van de Dienst, kan SMART je zogenaamde“cookies” verzenden. Een cookie is een klein computerbestand, verzonden door de computer van onze Website naar jouw browser, dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. SMART bewaart geen persoonsgegevens van jou in een cookie die gebruikt kunnen worden om jou te identificeren, noch gebruikt SMART cookies voor zogeheten “tracking” doeleinden (“opsporingsdoeleinden”). Hoewel cookies noodzakelijk zijn om de Dienst en al haar toepassingen helemaal te kunnen gebruiken, kan je altijd weigeren om cookies te accepteren door de instellingen in je browser aan te passen.

5. Doelen voor de verzameling van je persoonsgegevens

SMART kan je persoonsgegevens alleen maar verzamelen voor één van volgende doelen:

 • voor registratie en deelname aan de Website (waaronder maar niet uitsluitend voor de aanmaak van een leden account);
 • om extra informatie aan je ledenprofiel toe te voegen;
 • voor onderzoeks- en statistische doeleinden;
 • om SMART en/of haar partners en dochtervennootschappen in staat te stellen je te contacteren over de Website of aanvullende, daarmee verband houdende diensten;
 • om de inhoud en kwaliteit van de Website te verbeteren;
 • voor het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
 • om SMART in staat te stellen de passende maatregelen te nemen indien je je verplichtingen ten aanzien van SMART niet nakomt.

6. Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Je bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van je persoonsgegevens verzameld en verwerkt door SMART na te gaan en daar vragen over te stellen door ons een e-mail te sturen via privacy@smart.be of ons te schrijven naar het adres aangegeven onder artikel 10 van dit Privacybeleid. Nadat SMART je identiteit heeft gecontroleerd, zal SMART je zo spoedig mogelijk antwoorden. In het geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot je persoonsgegevens, kan je ons vragen deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen. Indien je denkt dat SMART de regels over de bescherming van persoonsgegevens niet respecteert, kan je ons hierover contacteren via privacy@smart.be of ons schrijven naar het adres aangegeven onder artikel 10 van dit Privacybeleid.

7. Toestemming en verwijdering

Door gebruik te maken van de Website, verklaart je expliciet akkoord te gaan met ons Privacybeleid. Indien je wenst dat je persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, vragen we dat je ons contacteert per e-mail of per post door gebruik te maken van de gegevens vermeld onder artikel 10 van dit Privacybeleid. Wij zullen zo spoedig mogelijk je persoonsgegevens verwijderen, behalve uiteraard indien we dat niet mogen doen door de wet of een overeenkomst.

8. Eigendom en overdracht aan derden

Alle persoonsgegevens die je ons meedeelt, behoren SMART toe en zullen alleen gebruikt zoals uitgelegd in dit Privacybeleid.

Zonder jouw toestemming worden je persoonsgegevens niet overgemaakt aan anderen buiten met uitzondering van de volgende leveranciers:

 • Combell (beheerder van de server)
 • MediaBytes (developer)
 • Sendinblue (emailing)
 • Google Analytics (website statistieken)
 • leden van de SMART Groep

9. Divers

Dit privacybeleid bestaat onverminderd het recht van SMART om ten aanzien van bepaalde gebruikers van de Dienst, op basis van een overeenkomst, de wet, een reglement, etc., meer en verdergaande acties te ondernemen. Je aanvaardt dat SMART dit Privacybeleid te allen tijde mag aanpassen. SMART zal je informeren over belangrijke wijzigingen met betrekking tot de wijze waarop SMART persoonsgegevens behandelt, door een e-mail te sturen naar het primair e-mailadres opgegeven in je SMART leden account of door een duidelijk bericht te plaatsen op de Website.

10. Contact

Je kan ons contacteren via:
SMART n.v.
NEERVELD 14
B-2550 KONTICH
België
BTW: BE 0448.827.611
FAX: +32 15 45 10 60
 

Laatst aangepast: 15 mei 2018