Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de website www.SmartGames.eu en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door SMART n.v. met maatschappelijke zetel te Neerveld 14, B-2550 Kontich, België (hierna “SMART” of “Wij”). U kunt ons bereiken via: FAX: +32 15 45 10 60 Website: www.SmartGames.eu E-mail: privacy@smart.be Het begrip “Dienst” zoals hierna gebruikt, verwijst naar het geheel van bezoek en/of gebruik van de Website (waaronder maar niet uitsluitend de spelletjes aangeboden via de Website) evenals iedere andere daaraan verbonden aangeboden dienst. Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. SMART is gerechtigd om op gelijk welk ogenblik de geldende Gebruiksvoorwaarden op eigen initiatief en naar eigen goeddunken te wijzigen en te herzien. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het ogenblik dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen via http://www.SmartGames.eu/nl/gebruiksvoorwaarden.

2. Privacy

SMART respecteert uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten m.b.t. SMART’s privacybeleid kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via http://www.SmartGames.eu/nl/privacybeleid. Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Inhoud en beschikbaarheid van de Dienst

Het doel van de Dienst is politiek en religieus neutraal, en SMART tracht iedere vorm van discriminatie – in de breedste zin van het woord – te allen tijde te vermijden. De informatie die door SMART zelf wordt aangeleverd bij of toegevoegd aan de Dienst, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt deze informatie aangeleverd zonder enige garantie van volledigheid, juistheid en/of actualiteit. SMART aanvaardt op geen enkele wijze enige verantwoordelijk voor inhoud die door gebruikers of andere derden gepost werd op of toegevoegd werd aan de Dienst en die in strijd zou zijn met de huidige Gebruiksvoorwaarden. De inhoud gepost of toegevoegd door derden kan in geen geval geacht worden te stroken met de visie of opinie van SMART en/of de visie of opinie van SMART te weerspiegelen. De Dienst kan hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden bevatten of daarnaar verwijzen. SMART heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en SMART kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die websites of webpagina’s. Zelfs indien SMART zelf een hyperlink naar een andere website of webpagina toevoegt, betekent dit niet dat SMART akkoord gaat met de inhoud van die site of pagina. U begrijpt en aanvaardt dat SMART beroep doet op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, het nodige network, de nodige opslagruimte en aanverwante technologie te voorzien, nodig om de Dienst te laten functioneren.

4. Gebruik van de Dienst

Enkel (volwassenen en) kinderen van 16 jaar of ouder mogen gebruik maken van de Dienst zonder begeleiding. Kinderen die nog geen 16 jaar oud zijn en die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. SMART is niet aansprakelijk indien kinderen jonger dan 16 jaar oud de Dienst gebruiken zonder het noodzakelijk ouderlijk toezicht. Gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. Als gebruiker begrijpt u en aanvaardt u dat:

 • Het u niet is toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, Email adressen of andere persoonlijke data (inclusief foto’s) van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook;
 • Het u, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van SMART, niet is toegelaten “metatags” te gebruiken;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste Emails;
 • Het u niet is toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SMART zoals onder aangegeven. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe;
 • Het u niet is toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van SMART;
 • Het u niet is toegelaten om spam-berichten te uploaden of te posten;
 • Het u niet is toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen;
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om het te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door SMART.
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en/of Softwarebescherming) overschrijden.
 • Het u niet is toegelaten de Dienst te gebruiken voor commercîële doeleinden; enkel privaat gebruik van de Dienst is toegelaten.

Zonder daartoe verplicht te zijn, hebben wij het recht de inhoud en accounts die inhoud bevatten, te verwijderen, zonder voorafgaande toelating of motivering, indien wij van oordeel zijn dat die onwettig, in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden, offensief, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn. Het is u toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op onze Website wil creëren, dient u onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen. SMART behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

5. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De spelletjes aangeboden via de Website (inclusief de spelletjes aangeboden als downloadbare smartphone “apps”), inclusief alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software (inclusief broncodes), benamingen, merken, logo’s en/of andere elementen gebruikt in – of verbonden met – die spelletjes, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet uitsluitend bescherming via het auteursrecht, softwarebescherming en databankenbescherming) en behoren toe aan SMART en/of haar dochtervennootschappen (waaronder maar niet uitsluitend SMARTGAMESLIVE Inc., vennootschap naar Amerikaans recht). In het algemeen zijn alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Dienst beschermd door intellectuele eigendomsrechten en toebehorend aan SMART of derden. Alle gegevensverzamelingen van de Website vallen onder de wettelijke bescherming van databanken en dit zowel aangaande de structuur, als aangaande de inhoud. SMART, haar logo’s, haar grafische voorstellingen, knoppictogrammen, scripts , handelsbenamingen en merken kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of enige dienst van SMART op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze SMART in diskrediet kan brengen of anderszins kan benadelen. Alle andere merken die zich op de Website bevinden of zouden kunnen bevinden en die niet toebehoren aan SMART, zijn eigendom van hun respectieve titularissen, al dan niet gelieerd met, verbonden met of gesponsord door SMART. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van SMART, is het strikt verboden de op en via deze website aangeboden informatie en inhoud (inclusief maar niet uitsluitend de aangeboden spelletjes) op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden of te verkopen op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele eigendomsrechten van SMART of enige andere derde.

6. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en verklaart dat SMART niet aansprakelijk kan en zal zijn voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijk verliezen (zelfs indien SMART geïnformeerd werd betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade), ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of diensten of informatie via de Website;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van SMART, of frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedrag van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

7. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

SMART is gerechtigd om op gelijk welk ogenblik de geldende Gebruiksvoorwaarden op eigen initiatief en naar eigen goeddunken te wijzigen en te herzien. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden worden toepasbaar vanaf het ogenblik dat zij op de Website worden gepubliceerd. Elk geregistreerd lid zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijziging of herziening van de Gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot de leden die zich inschrijven nadat de wijzigingen of herzieningen online werden geplaatst, zullen de wijzigingen of herzieningen onmiddellijk van kracht zijn. Voortzetting van het gebruik van de Dienst, na kennisgeving van de wijziging of herziening van de Gebruiksvoorwaarden wordt geacht uw goedkeuring in te houden met de doorgevoerde wijziging of herziening. Indien u een Abonnement hebt aangeschaft, kan u zich in de situatie bevinden dat de termijn van het door u aangeschafte Abonnement nog niet is verstreken op het ogenblijk dat de wijzigingen of herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden op de Website werden geplaatst. In dergelijk geval kan u eisen dat de Gebruiksvoorwaarden, die van kracht waren op het ogenblik dat uw Abonnement werd geactiveerd, van toepassing blijven totdat de termijn van uw Abonnement is verstreken. U kan de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden steeds raadplegen via www.SmartGames.eu/terms-service

8. Overige voorwaarden

IIndien SMART enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of kan afdwingen, betekent dit in geen geval dat SMART afstand doet van dat recht of die bepaling. SMART kan haar rechten en verbintenissen uit hoofde van overeenkomsten overdragen aan derden. In voorkomend geval zal SMART u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Ingeval één of meerdere aspecten van deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar zijn of lijken, raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In het geval van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Indien de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverenigbaar zouden zijn met dwingende bepalingen van het recht van uw land van oorsprong, zal u zich onthouden van elke handeling die strijdig is met de desbetreffende dwingende bepalingen en vrijwaart u SMART tegen elke aanspraak ter zake.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief maar niet uitsluitend betreffende de huidige Gebruiksvoorwaarden), enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. 
Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst aangepast op 23 mei 2018.